РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - ПЕРНИК

.......................................................................................................................................................... 

      

* Начало                                               

* Кои сме ние?                                Адрес: МБАЛ"Р.Ангелова" АД-Перник 

* Регионална колегия * РЕГИСТЪР                        Минна болница", ет.1  

* Заседания РК на БАПЗГ-ПЕРНИК                        ул."Брезник" №2

* Снимки * Застраховки                        2300, гр.Перник

* Документи на БАПЗГ               E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg 

* Връзки                                                     Тел: (076) 688210 вътр. 374

* Нормативни документи                  Тел: (076) 687374

* Съобщения     * Хумор              

.......................................................................................................................................................... 

 

ПОЗИЦИЯ

 

Изх.№ 20141028-1/28.10.2014г

  ДО: Членовете на НС на БАПЗГ

ПИСМО*

от

Управителния Съвет на РК на БАПЗГ-Перник

 

Относно: Предложение за Правила за избор на ръководни органи на национално ниво

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ,

 

Във връзка с приложеното в Писмо на Председателя на УС на БАПЗГ Изх.№216/25.09.2014г. (виж)Предложение за Правила за избор на ръководни органи на национално ниво (виж), Управителния Съвет на РК на БАПЗГ-Перник заявяваме следното:

 1. Категорично сме против приложените правила, тъй като няма промяна в спорните текстове, довели до неприемането на този документ от делегатите на Конгреса на БАПЗГ на 10.05.2014г.(вижте Протокол от Конгреса на 10.05.2015г.), а има дописани нови по-абсурдни текстове от първоначалните.
 2. Категорично сме против опита да се заобиколи Конгреса да приеме изискванията към председатели, зам.председатели за избор на национално ниво, и опита да се задължат Членовете на Националния съвет да приемат тези изисквания с някакъв документ, както и да се казва той.(вижте Писмо на БАПЗГ Изх.№216/25.09.2014г.) Тези изисквания се приемат единствено от делегатите на Конгрес (вижте чл.11(2) от ЗСОМСААМС).
 3. Категорично сме против опита да се заобиколи Конгреса да приеме реда за избор и освобождаване на членове на ръководството на национално ниво по ред определен в Устава, а това да стане с някакъв документ, както и да се казва той, и опита да се задължат Членовете на Национален съвет да то приемат. (вижте Писмо на БАПЗГ Изх.№216/25.09.2014г.). Този ред за избор и освобождаване се определя в Устава и се приема от делегатите на Конгрес на БАПЗГ (вижте чл.11(1)т.3 и т.6 от ЗСОМСААМС).
 4. Категорично сме против опита на някой да ограничава правата на Членове на БАПЗГ с определени професии: акушерки, фелдшери и асоциирани медицински специалисти, да нямат възможност да участват в избора за Председатели на УС, КК, КПЕ и тяхното място да се свежда до само до Член на УС, КК, КПЕ на БАПЗГ.
 5. Категорично сме против срещу изземването на правото на глас на Председателите на КК и КПЕ на БАПЗГ в Националния съвет - дадено им по Закон (вижте чл.13(1) от ЗСОМСААМС).
 6. Категорично сме против участие в Националния съвет на Председателя на НСГС, поради причината, че по Закон не е член на НС (вижте чл.13(1) от ЗСОМСААМС). НСГС се формира на доброволни начала от главните сестри, които не са избрани в ръководните органи на БАПЗГ чл.33(2) от Устав на БАПЗГ.
 7. Категорично сме против в работата на Конгреса на БАПЗГ с право на глас да участва някой, който не е избран за делегат от Общите събрания на РК (какъвто е случая с ръководители на национално и регионално ниво неизбрани за делегати от Общите събрания на РК, а били там ПО ПРАВО и то с правото на глас).
 8. Категорично сме против опита на някои от настоящите ръководители на национално ниво на БАПЗГ да участват в новите избори по тъй нареченото от тях ПО ПРАВО, като заобиколят първичните избори проведени на Общите събрания на РК, където се избират кандидатури за избор на ръководни постове на национално ниво. Нека тези дами и господа бъдат издигнати от дружеството в което членуват и си плащат ЧВ в съответната РК.
 9. Категорично сме против оставането на Председателите на УС на национално и регионално ниво ПО ПРАВО още един мандат в съответния УС на национално или регионално ниво. Ако го изберат делегатите остава, ако ли не не участва в следващия УС.
 10. Категорично сме против измисления термин ПО ПРАВО, такова право в правото няма. Стига някои ръководители са си делегирали права, без закона и законодателя да им дадат право на това. Правата се дават със закон, а закона важи за всички.
 11. Категорично сме против въвеждането на квотен принцип (там където не го изисква законодателя) при съставянето на УС на БАПЗГ. Така се нарушава правото на редови членове на БАПЗГ: акушерка, фелдшер или асоцииран медицински специалист, да бъдат избирани за длъжността: Председател на УС, Гл.Секретар на УС - право дадено им по Закона за Асоциацията (вижте чл.38 от ЗСОМСААМС). В УС на БАПЗГ да бъдат избирани личности, а не квотни бройки.
 12. Категорично сме против опита за ПОДБОР на кандидатури избрани на първичните избори проведени на Общите събрания на РК, от страна на членовете на Националния съвет. НС не се занимава с тези въпроси (вижте чл.13(3) във връзка с чл.8 от ЗСОМСААМС). Делегатите на Конгреса на БАПЗГ да изберат най-добрите за техни ръководители на национално ниво от кандидатурите избрани от Общите събрания на РК.
 13. Категорично сме против опита за нарушаването на делегатския принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове на РК, даден от законодателя при избор на делегати за Общите събрания на РК (вижте чл.25(1) от ЗСОМСААМС).
 14. Категорично сме против опита за прикриване избирането от Конгреса на длъжността на представителя на съсловната организация във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването съгласно чл.11(1) т.6 от ЗСОМСААМС. За тази длъжност никой никъде не споменава при избора на ръководни органи на национално ниво.
 15. Категорично сме против опитите на някои да заобикалят Закона за съсловната организация - ЗСОМСААМС.

 

Ние сме единодушни в следното:

 1. Всеки член на БАПЗГ независимо какъв ръководен пост заема в органите на БАПЗГ да спазва Закона за Асоциацията - ЗСОМСААМС.
 2. Кандидатурите на всички за избор на ръководство на национално ниво да минат през Общи събрания на РК и да бъдат гласувани там.
 3. Всеки трявба да уважава правата и достойнството на всеки един член на БАПЗГ, независимо каква медицинска професия упражнява и какъв ръководен пост заема.
 4. Не трябва да се делегират права на някои за сметка на други членове на БАПЗГ в зависимост от това да ли е в ръководен пост или има придобита определена медицинска професия.
 5. Изискваме да бъде свикан от УС на БАПЗГ в най-скоро време извънреден Конгрес, като единствен орган на БАПЗГ, който по закон е оторизиран да приеме:

-  промени в Устава (вижте ЗСОМСААМС чл.11(1)т.1) на съществуващите в него в момента на спорни текстове в нарушение закона на Асоциацията;

-  промени в текстове на Устава, касаещи реда за избор на ръководни органи на БАПЗГ (вижте ЗСОМСААМС чл.11(1)т.1, т.3 и т.6);

-  изисквания за избор на председателите и заместник-председателите на органите на национално равнище (вижте ЗСОМСААМС чл.11(2)).

 1. Членовете на ръководствата на национално и регионално ниво не са НАЧАЛНИЦИ (в каквато роля някои се вживяват) на никого. Те са ПЪРВИ СРЕД РАВНИ с редовите членове на БАПЗГ и не са с повече права от останалите членове на БАПЗГ, но имат повече задължения (вижте ЗСОМСААМС).

 

 

С уважение, Управителен Съвет на РК на БАПЗГ-Перник

 

 

*Документа е приет на заседание на УС на РК на БАПЗГ-Перник проведено на 28.10.2014г.

 

начало..............................................................................................................

Моля, изпращайте забележки, материали и публикации касаещи сайта и дейността

на РК на БАПЗГ-ПЕРНИК на E-mail: rk.bapzg.pernik@mail.bg

 

Slavmar-MI Copyright (c) 2011